INCAPACITACIÓ I TUTELA
 
30 PREGUNTES / 30 RESPOSTES

 

 FUTUR
1- Per què és important preveure el futur de les persones amb discapacitat?

– Per evitar possibles situacions de desemparament o indefensió de la persona i assegurar-li una protecció quan els pares ja no se’n puguin fer càrrec.

INCAPACITACIÓ

2- Què és una incapacitació judicial d’una persona?

– És un procés judicial que mitjançant una setència reconeix que la persona no té la capacitat per autogovernar-se.

– La setència determina l’extensió i els límits de la Incapacitat.

– La incapacitació cal entendre-la en sentiu positiu.

 
3- Quan convé plantejar la incapacitació de la persona?

– Quan la manca de capacitat li impedeixi tenir cura d’ell mateix i dels seus béns.

 

4- La incapacitació és sempre total?

– No. La setència pot especificar es quins actes la persona és incapaç.

– Pot ser total o parcial.

 

5- Què és la curatela? Què és la incapacitació judicial d’una persona?

– És una incapacitació parcial per a determinants actes.

– El curador, a diferència de tutor, no substitueix la persona incapaç sinó que li complementa la capacitat.

– El curador només intervé en aquells actes que especifiqui la setència o que marqui la llei.

 

6- És per sempre?

– No. Si les causes que van motivar la incapacitació varien, es pot revisar.

 

7- És perden els drets?

– No. La incapacitació no suposa necessàriament la pèrdua de drets de la persona : pot ser propietari, rebre una pensió, pot vendre i comprar… però necessitarà de qui el representi.

 

8- És el mateix el certificat de disminució que la incapacitació judicial?

– No. El certificat de disminució és un document administratiu que permet accedir a diferents recursos.

 

9- És el mateix que la incapacitat laboral?

– No. Una persona incapacitada pot treballar.

 

10- Què s’ha de fer per iniciar la incapacitació judicial?

– En ser un procediment judicial s’ha de fer a través d’un advocat o dels professionals adients.

– El procés finalitza amb una setència del jutge.

 

11- Qui pot iniciar el procès? És per sempre?

– En el context familiar poden promoure el procés per a la incapacitació el cònyuge, pares, fills i germans.

– També pot iniciar el procés el ministeri fiscal.

– Qualsevol persona pot posar en coneixement del ministeri fiscal l’existència d’un presumpte incapaç.

 

TUTELA

Tutelar no vol dir conviure. Vol dir representar la persona i procurar-li el màxim benestar possible.

12-  Quan es fa necessària la tutela?

– Quan la persona ja està incapacitada i els pares no hi són o no poden exercir les seves funcions.

 

13- Què és la Tutela?

– Vetllar i representar la persona menor d’edad o declarada judicialment incapaç.

– El tutor té com a funcions aseegurar la protecció de la persona, administrar i guardar els seus béns i , en general, vetllar perque tingui una bona qualitat de vida.

 

14- Qui pot set tutor? És per sempre?

– Tota persona de no haver fet testament , serà el jutge l’encarregat de designar el tutor.

 

15- Pot recaure la tutela en diferents persones?

– Sí, sempre que els pares ho especifiquin en el testament i el jutge ho consideri oportú.

– També en testament els pares poden nominar diversos tutors per ordre de preferència i així preveure que durant l’exercici de la tutela puguin faltar o que per algun motiu alguns d’aquests no pugui exercir el càrrec.

 

16- Es pot deixar dit de manera expressa qui no es vol que sigui tutor?

– Sí, mitjançant el testament.

 

17- Pot començar la tutela abans que morin els pares?

– Sí. En determinades circumstàncies i sempre que el jutge ho autoritzi.

 

18-  Quan es fa efectiva la tutela?

– Quan la persona o entitat tutelar designada accepti el càrrec de tutor davant del jutge corresponent.

 

19- Tutelar vol dir viure també amb la persona?

– No.

 

20- Què és  la Pretutela?

– És la relació que s’estableix entre la família i l’entitat tutelar, un cop els pares han decidit que en un futur l’entitat sigui el tutor de su fill ( tant si ho han designat en el testament com a primera opció o amb caràcter subsidiari).

 – Aquest vincle promou el coneixement mutu de manera que arribat el moment d’assumir la tutela per l’entitat , ja hi ha un coneixement previ entre l’entitat  tutelar i la persona a tutelar.

 

21- L’exercici de la tutela està controlat o vigilat per algú?

– Sí, la llei estableix mesures de vigilància i control.

– El tutor ha di’informar anualment de la situació personal i patrimonial del tutelat i demostra una bona gestió i administració dels seus bens, així com una correcta atenció personal.

 

22- El Tutor pot cobrar?

Si, sempre que ho autoritzi el jutge.

 

23- El Tutor és per sempre?

– L’exercici del càrrec de tutor dura mentre la persona és capaç.

– Qualsevol persona pot, davant dún jutge i per causes justificades, renunciar al càrrec del tutor.

 

24- El tutor hereta sempre del tutelar?

– No, el tutor hereta només si ells pares ho han especificat en el testament.

 

25- Què passa amb els béns de la persona tutelada quan mor?

– Els pares  poden testar en nom del fill incapacitat.

– En cas de no fer-ho , queda regulat pel Codi de Succesions.

 

26- Diferència entre Potestat o Tutela.

Quan parlem de postestat del pare i de la mare prorrogada o rehabilitada?

Quan la persona té més de 18 anys , està incapacitada judicialment i els pares en son els representats.

26- Diferència entre Potestat i  Tutela I quan parlem de Tutela?

Quan la representació recau en una altra persona o entitat tutelar.

ENTITATS TUTELARS

27- Què son les entitats tutelars?

– Són persones jurídiques  ( fundacions, associacions que reunèixen els requisits establerts per la legislació vigent i no tenen ànim de lucre.

– Tenem com a finalitat la protecció i la cura de les persones legalment incapacitades.

 

28- Què fan en relació a la persona tutelada?

Vetllar pel tutelar i cercar-li els recursos que li permetin viure amb una bona qualitat de vida.

 

29- Si la tutela la té una entitat , la família ( germans, cosins, oncles…) perd contacte amb la persona?

– L’entitat tutelar sempre que sigui positiu pel tutelat, procura el contacte i les visites amb els familiars o persones del seu entorn.

 

30- Quins serveis ofereixen a les famílies?

– Informació sobre el funcionament del servei de la tutela o l’entitat.

– Orientació i /o tramitació de processos d’incapacitació de pares i familiars.

– Informació sobre qualsevol gestió general i/o concreta de serveis , ajudes , recursos, etc , relacionats amb el sector.

– Assessorament als tutors per a la presentació de documentació al jutge.

– Suport al tutors en qualsevol altre aspecte que els sigui necessarri en l’exercici de les seves funcions.

 

Les entitas tutelars per a persones amb discapacitat existeixen per:

Assegurar el futur de les persones tutelades.

Aconseguir la seva millor qualitat de la vida posible.

Defensar els seus drets.

Eliminar l’angoixa dels pares sobre la certesa del futur dels seus fills.

 

 

 

Por afmmebre

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Social Messenger