La Regió Sanitària de Terres de l’Ebre posa en marxa el Codi Risc de Suïcidi

L’objectiu és disminuir les temptatives de suïcidi i la mortalitat, sobretot, entre els adolescents i les persones joves

S’implementa el Codi Risc de Suïcidi, que implica els serveis especialitzats de salut mental de la Fundació Pere Mata Terres de l’Ebre

El dia 30 de setembre el Departament de Salut de la Generalitat posa en marxa a la Regió Sanitària de les Terres de l’Ebre el programa Codi Risc de Suïcidi (CRS), que implica els serveis especialitzats de salut mental de la Fundació Pere Mata Terres de l’Ebre. El Codi defineix el circuit a seguir davant d’una temptativa de suïcidi i consisteix en fer un seguiment preventiu i proactiu.

El primer avís el rep normalment el 061 CatSalut Respon, que garantirà el control i el seguiment de tots els casos i realitzarà una primera enquesta, a partir de la qual es determinaran els recursos a mobilitzar segons el grau de gravetat de cada cas.

En els casos en què hi ha una necessitat d’assistència, aquesta es dóna in situ i es trasllada el pacient a un centre hospitalari, si és necessari. Posteriorment,el pacient és visitat pel psiquiatre que determina l’activació o no del codi en el cas que hi ha un risc alt o moderat de suïcidi, i es programarà una visita a un centre de salut mental en un termini màxim de deu dies. Si es tracta d’una persona menor de 18 anys, aquesta visita serà dins els 3 dies següents a l’alta hospitalària.

En tots els casos, el 061 CatSalut Respon farà un seguiment telefònic proactiu post alta del pacient al cap d’un mes, per garantir que hagi acudit a la visita programada al centre de salut mental.

Amb aquestes accions, el sistema de salut pretén:

  • Disminuir la mortalitat per suïcidi
  • Augmentar la supervivència de la població atesa per conducta suïcida, i
  • Prevenir la repetició de temptatives suïcides per part de pacients d’alt risc atesos als serveis d’urgències

Amb el CRS es vol garantir la continuïtat de l’atenció sanitària, ja que el risc de repetició de la temptativa de suïcidi és especialment alt en els dies posteriors a l’alta hospitalària.

El fet que a la Regió Sanitària Terres de l’Ebre l’atenció a la salut mental estigui gestionada per una sola entitat, la Fundació Pere Mata Terres de l’Ebre, facilita que part dels objectius que persegueix el Codi Risc Suïcidi ja estiguin consolidats dins del funcionament habitual d’atenció davant una temptativa de suïcidi. Així, les millores més evidents que comportarà la implantació del Codi a la zona seran el fet que l’activació del 061 CatSalut Respon garantirà el control i el seguiment de tots els casos i la continuïtat assistencial.

El Codi Risc de Suïcidi

Amb aquest nou programa el Departament de Salut segueix les recomanacions de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), que ha determinat que el suïcidi és un problema de salut pública de primera magnitud, tenint en compte que s’estima que cada any un milió de persones se suïciden al món, i preocupa especialment perquè és una de les primeres causes de mortalitat en persones joves, sobretot en la franja dels 25 als 44 anys en ambdós sexes.

En aquest sentit, a Catalunya a l’any 2013 es van produir 537 morts per suïcidi, amb una taxa de 7,2 casos per cada 100.000 habitants, per sota de la mitjana de la Unió Europea i de la resta de l’Estat espanyol.

Les estadístiques no registren les temptatives autolítiques, però s’estima que hi ha 20 temptatives per cada suïcidi consumat. En general, les temptatives són més elevades entre les dones que en els homes, tot i què la mortalitat és més elevada entre els homes atès que solen utilitzar mètodes més radicals. És un problema de salut que està entre les primeres causes de mortalitat: evitable. El 86% de les persones que han intentat suïcidar-se presenten diagnòstics psiquiàtrics, essent la depressió major el principal factor de risc del suïcidi.

 

 

 

Per tant, el Codi risc de suïcidi permet:

Definir un procediment d’actuació específica urgent de tots els agents sanitaris implicats davant de la detecció d’un cas amb risc de suïcidi alt

Implantar un procediment homogeni d’actuació per millorar la seguretat dels pacients atesos per conductes suïcides en els serveis d’urgències hospitalàries.

Implantar un procediment homogeni per potenciar la continuïtat assistencial postalta d’urgències o d’hospitalització dels pacients atesos per conductes suïcides (adults i menors d’edat).

Assegurar el seguiment proactiu i la vinculació als centres de salut mental (CSM) dels pacients que continuen amb risc i també el seguiment longitudinalper prevenir-ne la repetició.

Assegurar, des de qualsevol punt d’atenció sanitària, a les persones amb risc de suïcidi, una atenció proactiva i adequada en funció del seu nivell de gravetat.

El Codi Risc de Suïcidi s’està implementant paulatinament a Catalunya des de 2014.

Font:http://www.fpmterresdelebre.cat/cat/item/FTE_CodiRiscSuicidi.html

Por afmmebre

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Social Messenger